Nieuws


Voorstelling draaiboek gedeelde trajecten

Een jaar lang is een werkgroep intensief bezig geweest met het schrijven van een draaiboek rond de gedeelde trajecten GI-BJB. De bakens daartoe werden uitgezet door een werk -en stuurgroep; de werkzaamheden werden systematisch voor feedback neergelegd bij de klankbordgroep.  Jongerenwerking Pieter Simenon, vzw aPart en De Wissel representeerden de private voorzieningen in de werkgroep en schreven zo met GI, ACT e.a. mee aan het draaiboek.

Op 22 december werd het definitieve resultaat voorgelegd in het VAC in Leuven.  De vertegenwoordigers van de betrokken actoren binnen de gedeelde trajecten (GI, Voorzieningenbeleid, ACT, OSD, private voorzieningen) spraken tevens een expliciet engagement uit.  Cachet vertolkte de stem van jongeren en bracht ervaringen en suggesties in voor de overgang van de GI naar een private voorziening.


Bij monde van de CANO-organisaties en de collega-private voorzieningen, drukte CANO-voorzitter Luc Deneffe dank en appreciatie uit voor het samen lopen van de gedeelde trajecten. Wat betreft de uitwerking zal het draaiboek in 2018 nog meer handen en voeten dienen te krijgen.  Hij pleitte er tevens voor dat naast de papieren richtlijnen er ook een cultuurwijziging nodig zal zijn in de dagelijkse uitvoering.

Vanuit de in de werkgroep aanwezige organisaties werd volgend engagement uitgesproken (een engagement dat in een CANO-directieoverleg gedragen wordt):

 1. Bij opstart en engagement van het gedeeld traject worden alle mogelijke modules ingezet.  Ook bijvoorbeeld wanneer deze ooit (door bij de opstart niet voorspelde elementen) niet beschikbaar zouden zijn bij de effectieve uitstroom, zal de organisatie zelf alternatieven voorzien.
 2. Indien de leefgroep volzet is op het moment van uitstroom en ze dus vorig engagement niet kan aangaan, zal de voorziening haar rol opnemen om samen met de GI, de consulent en de jeugdrechter naar een ander traject te zoeken die voor de jongere een goede uitstroom kan betekenen.

Een traject starten, voor CANO het liefst vanaf dag 1, betekent voor de private voorzieningen dat ze zich zonder rem engageren: "we starten op en zien wel".  De eindigheid van de plaatsing in de GI (het niet verlengbare karakter ervan) benadrukt hierin tevens de noodzaak tot snelheid. Concreet is de wens dat vanaf dag 1 contact wordt opgenomen door de GI met de private voorziening.  Dit houdt de mogelijkheid in zich dat:

 • er een vertrouwensband opgebouwd wordt tussen CB en jongere vanaf het begin
 • de context wordt binnengebracht vanaf het moment dat de jongere in de GI zit
 • de private voorziening een sparringpartner is voor begeleiders in de GI: samen een traject vormgeven en nadenken

Praktijkvoorbeelden studievoormiddag gekend

Het programma van de CANO-studievoormiddag van 1 december is volledig. Waar eerder al sprekers aangekondigd werden, mogen we nu de affiche aanvullen met goede, grote en kleine praktijken, ons aangereikt van over heel Vlaanderen.

Het zijn praktijkvoorbeelden die mee vorm willen geven 'aan zorgzaam samenleven', een engagement dat CANO in haar missie opnam. Bewust kozen we ervoor om (ook) mosterd uit andere sectoren en uit de samenleving te halen, om ons, jeugdhulporganisaties, te inspireren. We zijn er zeker van dat dit niet alleen CANO-organisaties beweegt en dat ook andere geïnteresseerden in de jeugdhulp zich willen laten inspireren of laten stretchen tijdens deze voormiddag (want is dat net niet de bedoeling van studiedagen?)

Er waren heel wat inzendingen, dus dienden we te kiezen. Alle praktijken gaan over zorg in, om, en samen met de samenleving. 
Zullen aan bod komen: 

 • vzw OpgewekTienen OpgewekTienen is een open en onafhankelijke burgerbeweging. Ze versterkt de samenhorigheid en stimuleert actief burgerschap om leven en wonen in de stad zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken. Pand10 en de StadsAkker zijn concrete initiatieven die dit illustreren
 • kleinVerhaal vzw Oostende met het project 'The Ostend Street Orchestra'
  Een voorbeeld van participatieve kunstpraktijk uit de sector cultuur. Vanuit het hart van de samenleving en via de weg van de kunsten vertaalt, ondervraagt en documenteert kleinverhaal de complexiteit van de huidige maatschappij in weerbarstige creaties en prikkelende acties. Het Project TOSO is een weerbarstig muziekensemble met in haar gelederen een bonte vertegenwoordiging Oostendenaars die kleinverhaal tijdens haar omzwervingen doorheen de stad wist op te trommelen.
 • JESnet Leuven Over een netwerk van Jeugdhulp en Sport in Leuven. Wordt verspreid in andere steden in Vlaanderen
 • #kombinnen (vzw Binnenstad ism vzw De Batterie, Brugge). Binnen het filmproject "#kombinnen" realiseerden jongeren die verblijven in vzw Binnenstad, een film over en samen met hun buurt. De organisatie voor bijzondere jeugdzorg ligt in het hartje van toeristisch Brugge, maar weinig mensen weten welk bruisend jong leven zich achter de gevels afspeelt. Met dit project lieten jongeren de muren slopen en de verbinding maken met hun buurt, de Bruggelingen en de vele passanten. Er werd vertrokken van een blanco blad en jongeren kregen een stem.
 • Buiten Beeld Bikes (vzw Stappen, Sint-Amandsberg). Over engagementen opnemen in de buurt: naar het containerpark gaan voor iemand zonder auto; boodschappen doen voor iemand die slecht te been is; het gras afrijden; bomen snoeien. En met de fiets is er een groter (ecologisch) bereik.                                                                                 

Commissie PSY

Op 14 november nam CANO voor het eerst deel aan de commissie PSY of 'Steunpunt voor psychische kwetsbaarheid'.  De steunfunctie heeft de bevoegdheid om specifieke adviezen rond het sportaanbod voor sporters met een psychische kwetsbaarheid te formuleren en de specifieke belangen van deze doelgroep te behartigen.  Vanuit CANO wordt de stem van jongeren uit de jeugdzorg vertegenwoordigd. 


Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2017.


Lancering nieuw logo en website

CANO Vlaanderen trok een nieuw jasje aan. Naast een vernieuwde website onderging ook het logo een make-over. Vanaf heden is CANO Vlaanderen te volgen via facebook en terug te vinden via twitter #canovlaanderen.

Op de website kunnen de laatste CANO-ontwikkelingen gevolgd worden onder het blok ‘nieuws’.

 

Suggesties? Vragen? Contacteer ons gerust via de website.


Gezocht: praktijkvoorbeelden 'CANO droomt over samenleven'.

We zijn blij te kunnen aankondigen dat Stefaan Van Mulders, Administrateur-generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn, zijn reflecties komt delen op onze studievoormiddag. Tevens zijn we nog op zoek naar inspirerende praktijken waarbij organisaties of instanties, ook buiten de (jeugd)hulp, mee vormgeven aan de samenleving. Heb jij ideeën? Mail ons (info@canovlaanderen.be) en we kijken op welke manier we jouw voorstel ‘in beeld’ kunnen brengen. Zo maken we samen deze studievoormiddag. 


Wisselleren najaar

Het wisselleren tussen de CANO’s wordt verdergezet.  Na de ervaringen van Binnenstad, trekken in het najaar leefgroepcollega’s van het Oranjehuis naar twee CANO’s. Bethanie stuurt in het voorjaar van 2018 haar leefgroepgezanten op pad.

Het zit in de visie van CANO om de omgevingen rond jongeren te versterken, zodat ze hiermee verbonden raken en blijven. Ook tussen CANO's onderling willen we dit uitdragen.

 

Er komt een nieuwe meisjescampus in Gemeenschapsinstelling de Markten te Mol. Tevens een aanleiding om te wisselleren.  Zo zullen in de maand oktober collega’s van De Markt leefgroepdiensten meedoen in CANO-organisaties De Wissel, Raat, Van Celst en Cirkant.  Een fijne kruisbestuiving! 


Denken over beslotenheid, geslotenheid en alternatieven

De overheid beoogt, voor zover het decreet goedgekeurd zal worden, een opsplitsing van MOF en VOS-jongeren die tot op heden samen in de Gemeenschapsinstellingen verblijven.  Misschien kan dit ook een moment zijn om de gekleurde term "instellingen" te wijzigen?cDe private organisaties zullen daarbij gevraagd worden zich te engageren in het (meer) organiseren van een besloten aanbod en, naar we begrepen, ook in de organisatie van een gesloten aanbod voor VOS-jongeren.  CANO-organisaties willen actief nadenken over de uitwerking hiervan. 

Tegelijk wil ze samen met de betrokken actoren kunnen stilstaan bij de rol van beslotenheid, geslotenheid en de betekenis hiervan voor jongeren, hun gezinnen en de samenleving.  CANO hoopt daarbij ook ruimte te krijgen om na te denken over alternatieven.   


CANO-sportintervisie

Op 20/10 namen de CANO-organisaties deel aan de praktijkdag van Parantee Psylos.  Deze sportfederatie ondersteunt 125 sportclubs o.a. gericht naar mensen die een kwetsbaarheid of moeilijk moment ervaren in hun leven.  In de voormiddag werd geproefd van sportworkshops, in de namiddag werd tijdens de intervisie stilgestaan bij de stand van zaken in het sport -en beweegaanbod van de CANO’s, sinds het einde van het sportproject in maart.  


Parantee Psylos lichtte tevens haar aanbod toe: ondersteuning van de oprichting van een sportclub (De Wissel pioniert met sportclub Schwung), alsook het project netwerkFUNdamentals.  Met dit laatste beoogt Parantee Psylos mensen uit de GGZ, jeugdzorg en lokale overheid rond tafel te brengen om elkaar te inspireren en te versterken in de zoektocht naar een passend sport- en beweegaanbod voor hun jongeren.  Ter illustratie werd JESnet voorgesteld, een initiatief van jeugdzorg en sport in Leuven.
Tenslotte werd kennis gemaakt met Geestig Gezond Sporten die sportclubs wil enthousiasmeren om alle jongeren te bereiken.  CANO Vlaanderen ondertekende alvast het charter!

19 april (2018) komen de CANO-organisaties opnieuw bijeen voor een volgende intervisie.  Op 12 april vindt de tweede CANO-sportdag plaats voor jongeren en begeleiders uit de CANO-organisaties en de GI.  Place to be: Nekker, Mechelen.


CANO-intervisie Wingerdbloei

Op 29 september ontving Wingerdbloei de collega-contextbegeleiders in proeftuin De Praktijk. Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen werd stilgestaan bij het thema Ontheemdingsprojecten in Slovenië.  De volgende intervisie vindt plaats op 8 december in Raat. 


CANO intro 22 september

Yidam stelde haar logistiek ter beschikking voor een tweede editie van de CANO intro. ‘Nieuwe’ CANO-medewerkers maakten kennis met het samenwerkingsverband CANO Vlaanderen, haar geschiedenis, missie, visie en structuur. In de namiddag werden ideeën uitgewisseld over de invulling van de contextmodule, verblijfsmodule en ondersteunende module. 


Startschot werkgroep 'CANO geeft vorm aan de samenleving'

CANO Vlaanderen zette aan het begin van haar werkingsjaar vijf krachtlijnen uit.  De werkgroep ‘CANO geeft vorm aan de samenleving’ kwam op 7 september een eerste keer bijeen in Leuven. ‘Wat is de samenleving? Wij zijn het zelf.’ ‘Wachten we op de samenleving tot ze ons een hand aanreiken? En/of nemen we zelf initiatief als actief burger’? ‘Hoe kunnen we dit vormgeven?’

Er wordt verder gefilosofeerd en geconcretiseerd op 12 december.    


CANO en jeugdwerk

De CANO-organisaties werden uitgenodigd mee na te denken met de administraties van welzijn en cultuur over een traject tussen jeugdwerk en organisaties in de BJZ.  Eerder liepen de CANO-organisaties een gezamenlijk pad met sport, olv ISB. CANO wil sowieso inzetten op de ruimere samenleving en daartoe bijdragen.  Deze maatschappelijke verbindingen kunnen vruchten afwerpen in de begeleiding aan jongeren en hun omgeving. Momenteel ligt een voorstel klaar op het kabinet van de ministers.    


CANO-nieuwtjes

 • De collega’s van de Pas volgden een bootcamp van Kevin Campbell rond 'Finding Families' in Amsterdam.
 • Stappen startte met haar Innovatief project, als antwoord op een groep aan jongeren zonder daginvulling. Focus is inzet op welzijn en onderwijs, waarbij in eerste instantie school wordt losgelaten om ruimte te creëren jongeren zich beter in hun vel te laten voelen. Het project heeft drie invalshoeken: alternatief op verblijf vinden (gastgezinnen, studiowonen in combinatie met co-housing), #bewegingopmaandag (beweging op het terrein van Stappen), creëren van een (laagdrempelig) aanbod van psychosociaal werken. Meer info bij maarten.flore@stappenvzw.be
 • In vzw aPart wordt aan Social Trade gedaan. Social Trade is een merk voor particulieren, organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar producten en/of diensten met een sociale meerwaarde. Alles wat ze in vzw aPart in het kader van Social Trade aanbieden, is gemaakt door en voor onze jongeren en met de knowhow opgebouwd met onze jongeren. Op die manier willen ze als vzw aPart minder subsidieafhankelijk worden en een groter maatschappelijk impact creëren. Meer info: www.socialtrade.be
 • Op 9 december houdt De Wissel haar tweede benefietconcert in het Depot te Leuven. Doel: blijvend culturele activiteiten mogelijk maken voor haar jongeren. In de hoofdrol: de Troubadours en Raymond Van het Groenewoud. (Steun)kaarten kunnen besteld worden via cultuur@wissel.be. 
 • Stappen doet aan fundraising met www.tafelenmeteenhart.be: wie in de periode van 1 oktober tot 15 november in het Gentse iets gaat eten, doe dit dan graag in een restaurant dat deelneemt.

Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2017.


CANO intro 19 mei

Op de eerste editie van de CANO intro (ex-klas) hebben de collega's van Yidam ons ontvangen in het voormalig stationsgebouwtje in Sleidinge. Op de agenda: kennismaking met CANO, haar geschiedenis, missie, visie, structuur.  Aan de hand van workshops werd stilgestaan bij de eigenheid van CANO die zich toont in het type contextmodule, de verblijfsmodule en ondersteunende module.

 

De tweede CANO intro staat gepland op 22 september (onder voorbehoud).  Meer info bij kristel.nuyts@cirkant-vzw.be.  De stafleden zullen de uitnodiging intern verspreiden. 


CANO & sport

Op 15/2 werden de resultaten van het 2-jarig sportproject en bijhorend onderzoek voorgesteld aan een breed publiek uit de sport -en jeugdhulpsector. Ook op de studiedag Gezonde Goesting van VIGEZ op 15/3 werd binnen de workshop Bewegen het sportproject toegelicht aan collega's uit de jeugdhulp. 

De infografiek, de fiches met goede praktijken, het flankerend onderzoek en de online cursus 'omgaan met opvallend gedrag' is terug te vinden op www.isbvzw.be

 

Verderzetting sportintervisies en CANO-sportdag 2018

Op de laatste sportintervisie die plaatsvond op de trefdag van ISB in Kortrijk, werd besloten om de uitwisseling rond sportinitiatieven na afronding van het project verder te zetten. Ook de CANO-sportdag komt terug in de 2e week van de Paasvakantie. Net zoals de vorige editie zullen de jongeren uit de Gemeenschapsinstellingen worden uitgenodigd. Parantee Psylos, de Vlaamse Sportfederatie voor sporters met een beperking, zal mee instaan voor de organisatie.

 

Skikamp

In februari stonden Stappen, Bethanie, het Oranjehuis en De Wissel met een 20-tal jongeren op de latten in de buurt van Chamonix.  De voldoening van deze sneeuwvakantie was groot: volgend jaar gaan ze terug!


CANO focus

Aan het begin van het CANO werkingsjaar (1 april) hebben de directie -en stafleden de krachtlijnen vastgelegd. Deze bepalen welke koers CANO wil varen. De ontwikkeling ervan krijgt vorm in gemengde werkgroepen met medewerkers uit de CANO-organisaties.

De focus zal liggen op: 

 • CANO geeft vorm aan de samenleving; 
 • CANO komt naar buiten komen met positieve verhalen;
 • Ontwikkeling van gedeelde trajecten met de Gemeenschapsinstellingen;
 • Standpuntbepaling en voorstellen rond beslotenheid (van voorzieningen), geslotenheid en alternatieven;
 • Onderwijs & verblijf.  

CANO werkt mee aan het draaiboek voor gedeelde trajecten

Het Agentschap Jongerenwelzijn stelt de ontwikkeling van gedeelde trajecten voorop tegen eind 2017. Daarbij kregen de Gemeenschapsinstellingen, Voorzieningenbeleid en de Private voorzieningen BJB de opdracht een draaiboek te ontwikkelen. Vanaf het begin van de plaatsing in de GI wordt een intense samenwerking beoogd tussen de jongere/context, de verwijzer, de GI en de Private organisatie waarbij een traject wordt vooropgesteld dat de jongere en zijn/haar omgeving zo goed mogelijk voorbereidt op een terugkeer naar de samenleving.

 

De CANO organisaties zijn omwille van hun expertise en voortrekkersrol betrokken in de uitwerking van het draaiboek. De werkgroep dient te expliciteren hoe de toeleiding naar de gedeelde trajecten zal verlopen, hoe een gedeeld handelingsplan wordt opgemaakt, wie de regie neemt, hoe de inhoudelijke afstemming kan gebeuren naar taal, methodieken,... en op welke manier wordt samengewerkt tussen de GI en de private organisatie. Ook de praktijkwerkers die deze trajecten dagelijks vormgeven, zullen geconsulteerd worden. Jouw feedback of voorstellen zijn welkom bij de directie van de CANO-organisaties.


Wisselleren

De CANO-voorzieningen gaan verder met het experiment van wisselleren. Zowel in het voor- als najaar zal één CANO-organisatie haar medewerkers uitsturen naar twee andere voorzieningen om inspiratie en ervaring op te doen.  Een eerste stap is de uitwisseling van leefgroepcollega's. Welke CANO's gaan de spits afbijten? Nagelbijten tot september...


Nieuwtjes uit de CANO-organisaties

 • Op 23 juni vertoont vzw Binnenstad #kombinnen, een documentaire gemaakt door jongeren over hun buurt. Binnenstad ligt in hartje Brugge maar weinig mensen weten welk jong leven achter de gevel opgroeit. Meer info en/of graag inschrijven voor de première (18u30) en het buurtfeest (19u30): katrien@debatterie.be.
 • 23 augustus, 2e editie Bethaniecup: hèt minivoetbaltornooi voor de recreatieve sporter! Info en inschrijven: binnenstebuiten@bethaniekortrijk.be

Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van januari 2017.


Uitgepakt

CANO vernieuwde zichzelf op de studiedag in december in het VAC te Gent. Trots waren we om, naast de visie-update, voor het eerst ook een missie voor te stellen.

Een meer uitgebreid verslag van de studiedag vind je hier, alsook een sport-update, uitbreiding van de CANO-groep, intervisie-nieuws, CANO-nieuwtjes. 

 

CANO Vlaanderen is een zoekend samenwerkingsverband, ook op elektronisch vlak.

 

Feedback, suggesties mogen steeds bezorgd worden op info@canovlaanderen.be

Mocht je de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Schrijf je dan in via de website www.canovlaanderen.be en doe een aanvraag via het contactformulier.


CANO & Sport

Studievoormiddag 'Sport en beweging in CANO-organisaties'

Na 2 jaar sportexperimenten opzetten, intervisies draaien, jongeren interviewen,… is het tijd om de resultaten van het sportproject en bijhorend onderzoek voor te stellen aan een breed publiek uit de sport -en jeugdhulpsector. Met steun van de Vlaamse overheid, loodste ISB de CANO-organisaties 2 jaar in goede banen. Woensdagvoormiddag 15/2 wordt het geheel voorgesteld.

Inschrijven kan via: www.isbvzw.be

 

CANO-sportdag 

Als kers op het 2-jarig sportproject werd op woensdag 25 januari een eerste CANO-sportdag georganiseerd voor jongeren en begeleiders uit de CANO-organisaties. Blij waren we ook dat de GI afvaardiging had voorzien, een bekrachtiging van de lopende samenwerking!

Plaats van het sportgebeuren was De Nekker te Mechelen. Met een 70-tal trotseerden we de koude: van pamperpaal over boogschieten tot highlandgames,een deathride of bakstapelen. De workshop van Urban Woorden in de namiddag ontlokte muzikaal en ritmisch talent. Bijzonder was de aanwezigheid van bronzen medaillewinnaar Dirk Van Tichelt die een sessie judo meevolgde en zo ook kennis maakte met de methodiek van Rots en water van de collega's van Pieter Simenon. Getekend voor meer!

 


CANO instap-klas 19 mei

Save the date: CANO instap-klas 19 mei

De eerste CANO-klas gaat door op 19 mei. De werkgroep buigt zich over een programma rond de instapklas met focus op de fundamenten van CANO (geschiedenis, missie/visie,...). In het najaar wordt er een tweede instapklas georganiseerd.

Voor meer info, contacteer kristel.nuyts@cirkantvzw.be


CANO-intervisie

In januari kwamen de intervisiecollega's bijeen in vzw Binnenstad.  Naast een rondleiding op het terrein werd inhoudelijk stilgestaan bij de planning voor 2017.  Idee is om in de intervisies langer stil te staan bij de eigenheid van iedere CANO, te conretiseren door de organisatie die de intervisieploeg ontvangt.  Dit kan bijv. door de eigen expertise uit te lichten, een samenwerkingsopdracht te geven, een actueel thema of interessante focus aan te brengen dat binnen de CANO-organisatie leeft.  

De intervisies voor komend jaar zijn vastgelegd op 24/03 (Jongerenwerking Pieter Simenon), 2/06 (Centrum Molenmoes, De Wissel), 29/09 en 8/12.


Wisselleren

Het zit in de visie van CANO om de omgevingen rond jongeren te versterken, zodat ze hiermee verbonden raken en blijven. Ook tussen CANO's onderling willen we dit uitdragen.  CANO Binnenstad start daarom met wisselleren bij de collega's van Van Celst, Stappen en De Wissel om inhoudelijke input te krijgen in de verdere uitwerking van hun organisatie. Dit geeft ideeën om in de toekomst een grotere roulatie op te zetten tussen de andere CANO's.


CANO breidt uit

Minimaal 2x per jaar wordt een CANO-commissie ingericht in aanwezigheid van het Agentschap Jongerenwelzijn en de CANO-directieleden. In december besloot de commissie om CANO Vlaanderen uit te breiden: Raat (afdeling binnen Huize Sint-Vincentius te Zelem) en Wingerdbloei (Deurne) vervoegen vanaf 2017 de CANO-groep.

Welkom aan onze nieuwe collega's!

 Nieuwtjes uit de CANO-organisaties

Na het succes van vorig jaar besloten Stappen, Bethanie, het Oranjehuis en De Wissel om terug samen te gaan skieën.  Opgelet voor jong geweld  tijdens de krokusvakantie op en rond de pistes van Chamonix!

Het stafoverleg wisselt van voorzitter: Wouter (Binnenstad) geeft de fakkel door aan Maarten (Stappen).  Dank voor de bewezen diensten Wouter!


Impressie van de studiedag CANO lanceert!

Deze studiedag was de gelegenheid om de vernieuwde missie en visie voor te stellen. Dit jaar waren tevens de Gemeenschapsinstellingen als vaste partner aanwezig én enkele afgevaardigden van de kandidaat-CANO’s. Via Twitter waren ook Minister Jo Vandeurzen en administrateur-generaal Van Mulders op de hoogte.

 

Na de aankondiging dat de CANO-commissie de nieuwe CANO-kandidaten weldra zal verwelkomen - CANO Vlaanderen zal dan 13 CANO’s tellen - en een overzicht van de krachtlijnen van het afgelopen jaar door voorzitter Luc Deneffe, werden de CANO-klas en de vernieuwde missie en visie van CANO voorgesteld. Zo preciseerde Kristel Nuyts dat in het voorjaar van 2017 twee instapklassen zullen georganiseerd worden, waar beginnende collega’s meegenomen worden in het CANO-gedachtegoed. Daarnaast wordt in het najaar een laboklas gepland waar meer ervaren canovieten kunnen uitwisselen en verdiepen en ideeën terug naar hun eigen organisatie meenemen.

De vernieuwde missie (waar staan we voor?) en visie (waar willen we binnen 5 jaar staan?) werd door Roel Gerits gebracht. Voortaan zal dit kleurig in de vorm van haar vier leuzen in elke mailverkeer onderaan te lezen zijn: gedreven in verbinding, krachtig in engagement, gedurfd ondernemen, voor een zorgzaam samenleven. Tot besluit gaf Roel aan elke deelnemende organisatie de volgende vraag als oefening mee: in welke mate maakt de CANO waarin ik werk die CANO-visie waar?

Magda Massoels, waarnemend afdelingshoofd van de Gemeenschapsinstellingen liet de stem van de Gemeenschapsinstellingen horen en bracht een authentieke bijdrage vanuit de parallelle zoektocht naar visie in de G.I.’s. Ook zij lanceerde een gebalde slagzin: vanuit geslotenheid samen nieuwe perspectieven creëren. Een studiedag op 2 mei 2017 werd reeds aangekondigd.

Vanuit een samenwerking met buurtwerk ’t Lampeke te Leuven werd een filmreportage over ‘trajecten van hoopverlening’ getoond. Sterk en erg menselijk, niet in hulpverlenerstaal. Verbinding, geloof, geen breuken, niet opgeven, iets anders doen… die typische CANO-waarden kwamen allen aan bod in dat filmpje. Nog twee andere filmpjes zijn te bekijken op www.hoopverlening.be.

In de namiddag vonden meerdere workshops plaats, verzorgd door een van de CANO’s, om dan deze dag van informatie en uitwisseling, van ontmoeting en reflectie met een drankje af te sluiten.

Deze studiedag was andermaal een geslaagd evenement: niet alleen inhoudelijk, maar ook omwille van de hartelijke ontvangst door de Heilige Man en zijn knecht en stewards, de leuke opwarmer door de voorzitter, de energieke rondspringende coach en de vriendelijke piccolo’s die de 180 deelnemers begeleidden naar de workshops. Bedankt organisatoren voor deze succesvolle en geanimeerde CANO-studiedag!