Nieuws 2023


Life-Story Work

Ondertussen lopen de Life-Story Trajecten in de CANO's op volle snelheid en kent deze verhalende methode een voorzichtige uitrol buiten CANO Vlaanderen (voorstelling op EUSARF-congres en symposium van de Interactie-academie, sessie Congres Opgroeien 8/12 en CANO-studiedag 15/3). Aan de 3 videotrajecten wordt de laatste hand gelegd.  Ondertussen werd één Life-Story Work-traject gerealiseerd waarbij de methodiek door Danny Keuppens (ex-Stappen) verwerkt werd in de documentaire Chelsea's Blues (vzwparcoeur@gmail.com)


Achtergrond

In 2023 wil CANO Vlaanderen verhalen van jongeren naar buiten brengen via digital storytelling.  We doen dit om de impact van CANO zichtbaar te maken en succesfactoren mee te geven van zowel jongeren als de CANO-organisaties.  Tegelijk willen we een beeld schetsen tegen welke drempels jongeren aanlopen (vaak buiten hun wil om) en zicht krijgen op sociale (grond)rechten die niet/moeilijk ingevuld raken (bijv. woonrecht, leerrecht,...).  Met het delen van deze verhalen willen we de complexiteit van de trajecten verduidelijken alsook het beeld op jongeren uit de jeugdhulp positief beïnvloeden.

In 2022 werd een piloottraject (en bijhorend filmpje) uitgezet met het Oranjehuis.  Tussen april en december 2023 willen we met de overige 12 CANO-organisaties een vervolgtraject lopen adhv de identiteitsversterkende en impactvolle methodiek Life-Story Work.  Deze aanpak biedt tegengewicht aan (vaak) verengde en stigmatiserende levensnarratieven van jongeren in de jeugdhulp. Concreet gaan er 12 jongeren en procesbegeleiders een engagement aan om het levensverhaal van de jongere te re-construeren. Tevens worden Anje Claeys en 12 kunstenaars betrokken die het verhaal van de jongere nadien, in co-creatie, in een kunstvorm gieten. Het traject wordt ondersteund door Prof. Veerle Soyez van de VUB.  Met de inkomsten van de Warmste Week (Campagne tegen kansarmoede 2022) willen we o.a. 3 levensverhalen op video zetten en delen met de buitenwereld.


CANO & sport

Half november gaven 13 sportkoppen present op de jaarlijkse CANO-sportintervisie. Deze beweeg- en sportprik geeft duidelijk goesting aan de deelnemers om verder te bouwen of met hernieuwde energie beweging en sport te agenderen in de CANO's.  In de namiddag kon de intervisieploeg deelnemen aan de praktijkdag van G-Sport Vlaanderen. 
Save the date: op 5 april 2024 vindt de Move it!XS ('CANO-sportdag') plaats in Aalter. Jongeren en begeleiding uit de CANO's, GGZ en GI welkom.  Ook de context is opnieuw uitgenodigd.  Worden de 220 inschrijvingen overtroffen?
(Ver)warm(end) nieuws: Move it!XS is dit jaar uitgeloot als 1 van de projecten van de Warmste Week!


Maak het mee: jeugdhulp anno 2024

Vzw Oranjehuis organiseert 3 dialoogmomenten (7/11, 17/11 en 30/11) en dito thema's om stil te staan bij wat jeugdhulp 2024 dient te zijn. 
'Uitsluiting voorkomen als doel van jeugdhulp, gaat niet ver genoeg. We willen daarom ook werken aan structuren die hulpvragen van mensen veroorzaken. We willen werk maken van een samenleving die warm en solidair is, waaraan mensen kunnen en mogen bijdragen. 
We willen de inzichten die we samen opdoen, vertalen in werkbare praktijken en concrete acties en in een nieuw beleidsplan gieten.'  Locatie: OC de Vonke, Lagaeplein Heule.  Voor meer info: tine.minjauw@oranjehuis.be 


CANO labo 20/10: een terugblik

Met het aanbod van CANO labo houden we jaarlijks onze overtuigingen als jeugdhulpverleners tegen het licht. We gieten (spreekwoordelijk) 3 visies van niet-jeugdhulpverleners in onze erlenmeyer en zien wat er opborrelt.
Thema dit jaar: veiligheid.  Het lijkt een maatschappelijk, groeiende reflex om veiligheid bovenaan te zetten; een tendens die ook binnensluipt in de jeugdhulp.  Maar wat doet een gevoel van (on)veiligheid met ons? Welke kansen laten we liggen?  Waar hebben we als mens en professional nood aan?

 • Jan Vanwezer, directeur van WZC De Wingerd voor personen met dementie, onderstreepte het belang van levenskwaliteit als toetssteen bij haar residenten en hoe je als medewerker en organisatie, ook in crisis, dicht bij je visie en werkingsprincipes dient te blijven.
 • Peter de Graef toonde ons een alternatief op een wereld bulkend van economische principes en bijhorende onveiligheidsgevoelens (‘YOLO’, ‘je kan worden wat je wil!’…), en hoe we onze ‘innerlijke spieren’ kunnen oefenen en veiligheid ervaren in ons eigen leven. 
 • Lode Vermeersch, onderzoeksleider HIVA, schetste hoe onze amygdala (emotiecentrum in onze hersenen) in werking treedt en hoe angst te counteren met onze ratio en cultuur.

Vitamientjes voor ons dagelijks werk en zijnswijze als mens en jeugdhulpverlener…


Welkom Minor-Ndako!

Fijn nieuws: vanaf september vervoegt Minor-Ndako het CANO-netwerk!  Zo telt het CANO-samenwerkingsverband op vandaag 14 organisaties. Minor-Ndako is actief in 2 sectoren: de vluchtelingensector (ondersteuning aan niet-begeleide minderjarigen op de vlucht, met initiatieven in West- en Oost-Vlaanderen en Bxl/Vlaams-Brabant) en jeugdhulp (regio Bxl/Vlaams-Brabant).  Een aantal CANO-organisaties hebben reeds samenwerkingen lopen met MND. We kijken uit naar het vervolg!  


CANO intervisie

Op 16 juni was de intervisieploeg te gast bijeen bij de collega's van Bethanie met als thema 'tienerzwangerschappen'.  CIG Nestel, 1 van de 8 Centra Integrale Gezinszorg in Vlaanderen, kwam toelichting geven over hun werking en meer specifiek hun aanbod voor tienerouders. In de namiddag werd stilgestaan bij casuïstiek.  Een rondleiding in het vernieuwde gebouw van Bethanie maakte het intervisieprogramma af.  


Wisselleren

Laura van Wingerdbloei vertelt:

Eind april ben ik enkele dagen op wisselleren mogen gaan bij Yidam (Psychiatrisch Centrum Sleidingen). Ik ben terechtgekomen in een groot team waarin diverse profielen van socio-therapeuten (de mensen die dagelijks in de leefgroep staan), therapeuten, psychologen,... Een grote sterkte om zoveel perspectieven in één team te hebben, alsook een uitdaging om allemaal afgestemd te zijn.  Door meerdere malen per dag uitgebreid te briefen met aanwezige teamleden, slagen ze er toch in om steeds kort op de bal te spelen.  

Hetgeen me ook opviel en waarop de organisatie erg inzet, ondanks de gesloten setting van de leefgroep, is dat er veel in 'de maatschappij' gegaan wordt.  Zo hebben ze samenwerkingen met verschillende organisaties in de buurt en proberen ze de jongere op deze manier in de buitenwereld te brengen.  Daarnaast zetten ze ook erg in op het betrekken van contexten. Dit zowel in de trajecten van de jongeren, als op verschillende momenten doorheen het jaar.  In mijn periode bij Yidam heb ik mogen ervaren dat ondanks het niet steeds evident is om met een uitdagende doelgroep te werken er toch steeds mensen klaarstaan, met de nodige creativiteit en flexibiliteit, om deze jongeren terug hun weg te helpen vinden.  Dankjewel daarvoor!


Vervolgtraject Life-Story Work van start!

In 2023 wil CANO Vlaanderen verhalen van jongeren naar buiten brengen via digital storytelling.  We doen dit om de impact van CANO zichtbaar te maken en succesfactoren mee te geven van zowel jongeren als de CANO-organisaties.  Tegelijk willen we een beeld schetsen tegen welke drempels jongeren aanlopen (vaak buiten hun wil om) en zicht krijgen op sociale (grond)rechten die niet/moeilijk ingevuld raken (bijv. woonrecht, leerrecht,...).  Met het delen van deze verhalen willen we de complexiteit van de trajecten verduidelijken alsook het beeld op jongeren uit de jeugdhulp positief beïnvloeden.

In 2022 werd een piloottraject (en bijhorend filmpje) uitgezet met het OranjehuisTussen april en december 2023 willen we met de overige 12 CANO-organisaties een vervolgtraject lopen adhv de identiteitsversterkende en impactvolle methodiek Life-Story Work.  Concreet betekent dit dat er 12 jongeren en procesbegeleiders een engagement aangaan om het levensverhaal van de jongere te re-construeren.  Tevens worden Anje Claeys en 12 kunstenaars betrokken die het verhaal van de jongere nadien, in co-creatie, in een kunstvorm gieten. Het traject wordt ondersteund door Prof. Veerle Soyez van de VUB.  Met de inkomsten van de Warmste Week (Campagne tegen kansarmoede 2022) willen we o.a. 3 levensverhalen op video zetten en delen met de buitenwereld.
  


CANO & sport

Op 13 april ontmoetten jongeren en begeleiders uit de CANO-organisaties, Gemeenschapsinstellingen en GGZ elkaar op de jaarlijkse Move it!XS sportdag. 
250 sportieve enthousiastelingen -nooit eerder waren er zoveel inschrijvingen!- verzamelden op het Provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen. G-Sport Vlaanderen zorgde voor een gevarieerd programma: van Capoeira tot Go4Orienteering, highlandgames, Spikeball, Werpspelen en zoveel meer.   Nieuw dit jaar was dat ook context uitgenodigd was - een formule die voor herhaling vatbaar is! 


CANO krachtlijnen 2023-2024

Aan het begin van een CANO-werkjaar (1 april) worden krachtlijnen vastgelegd die geënt zijn op de ambities in het CANO-protocol. De ontwikkeling ervan krijgt veelal vorm in gemengde werkgroepen met medewerkers uit de verschillende organisaties.  Een aantal krachtlijnen van het afgelopen jaar worden verder uitgewerkt en/of kregen een nieuwe naam, daar de focus verruimde of wijzigde. 

 • Rechtenbenadering: '...de kijk op mensenrechten geldt als referentie- en handelingskader, met bijzondere aandacht voor sociale grondrechten en de rechten van het kind'.  Ook in 2023-2024 gaan we verder op dit (nieuwe) uitgangspunt uit het CANO-protocol dat tot doel heeft de samenleving rechtvaardiger te maken.  
  De studiedag 'CANO bouwt aan een gelijke toegang tot sociale grondrechten', inhoudelijk mee ondersteund door SAM vzw, was in 2022 de eerste aanzet om intern te spreken over sociale grondrechten en politiserend werken.  In een volgende stap willen we:
  - deze initiatie verder concretiseren en integreren in het denken en handelen van CANO-collega's, zowel vanuit begeleiders- als organisatieperspectief;
  - nagaan hoe we collega's uit de jeugdhulp kunnen laten kennismaken met dit thema;
  - specifiek vinger aan de pols houden rond de thema's 'leerrecht' en 'dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren'. 
 • CANO geeft vorm aan de samenleving: deze krachtlijn uit 2018 wordt opnieuw geactiveerd.  Overtuigd dat jeugdhulp vorm dient te krijgen in en vanuit de samenleving en er daar antwoorden dienen gezocht te worden ("de box van jeugdhulp afbreken i.p.v. institutionaliseren"). We willen een visietekst uitschrijven en praktijkfiches ontwikkelen met de CANO's. 

 • CANO de Poule: CANO de Poule heeft afgelopen jaren een stevige beweging ingezet.  Zo werden o.m. in 2022 tien Poule-trajecten gelopen. Initieel ontstaan als aanbod van alternatieven op geslotenheid en beslotenheid alsook van TO-plekken in binnen -en buitenland, wil CANO Vlaanderen de Poule uitbreiden naar vormen van verblijf die meer in de samenleving vervat zitten. De structuur blijft behouden: een projectmedewerker, ondersteund door een stuurgroep met afvaardiging uit 4 CANO’s, neemt de coördinatiefunctie op zich. 
  Na 1,5 jaar financiële ondersteuning door het CANO-samenwerkingsverband, is De Poule sinds 1 januari afhankelijk van eigen middelen (zowel financieel als naar samenwerking). Zo kan ze o.m. rekenen op projectfinanciering via het JEZ-fonds waarmee 0,3 FTE projectmedewerker wordt betaald.  In de schoot van de Poule wordt ook de intervisie ondersteunende module verder gezet met een 4-tal bijeenkomsten per jaar
 • Kwaliteit & protocol: in 2023 willen we levensverhalen van jongeren naar buiten brengen a.d.h.v Life Story Work.  Deze narratieve methode helpt jonge mensen praten en leren over hun levenservaringen met de hulp van een (vertrouwde) volwassene. Op die manier bouwt de jongere, in co-creatie, een narratief op en wordt zijn/haar (sociale) identiteit versterkt. Elk traject, 13 in totaal, resulteert in een creatief eindprodukt (kunstwerk); drie trajecten (en het piloottraject) resulteren bijkomend in een digitaal impactverhaal. Met deze laatste willen we de complexiteit van een CANO-traject, alsook de impact van werken vanuit de CANO-visie zichtbaar maken en succesfactoren van zowel jongeren als organisaties op verhalende wijze weergeven.  Tenslotte willen we met deze benadering de beeldvorming op jongeren uit de jeugdhulp positief beïnvloeden. 
 • Ongedefinieerde krachtlijn: er wordt ruimte gemaakt voor een thema dat zich tijdens het CANO-werkingsjaar aandient en (al dan niet) voor iets radicaal kan staan. 

Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van januari 2023.


CANO de Poule in beeld

In 2022 werden 10 Poule-trajecten gelopen door jongeren die door een CANO-organisatie worden ondersteund. CANO blijft overtuigd van de betekenis en mogelijkheden die de Poule creëert. Voor 2023 wordt het aanbod (mede) financieel ondersteund door de campagne van JEZ.  

CANO de Poule in beeld? klik hier


CANO intervisie

Op de intervisie van 20 januari bogen CANO-collega's zich over het thema 'seksueel grensoverschrijdend gedrag'.  Jongerenwerking Pieter Simenon nodigde voor de gelegenheid de collega's van BAAL (Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg) uit die minderjarige delict plegers begeleidt met een HCA-maatregel. Concreet kwamen ze meer vertellen over het Leerproject 'seksualiteit en relaties in balans'.  In de namiddag werd stilgestaan bij casuïstiek vanuit de CANO-werkingen.
Op 24 maart was de intervisieploeg te gast bij de collega's van Stappen (Gent) met als thema narratief werken.  Binnen deze stroming (aangestuurd door Michael White) wil men dominante (probleem)verhalen verrijken door vragen te stellen en ervaringen van uitzondering zichtbaar te maken.  Deze ervaring werd tastbaarder door zelf te oefenen. 


Beeldverslag interne studiedag 'CANO bouwt!'

Op 2 december 2022 dompelden de CANO's zich onder in de materie van sociale grondrechten, meer concreet de kansen die er liggen en de impact die kan gecreëerd worden voor de jongeren en gezinnen, als we hiermee aan de slag gaan vanuit jeugdhulp.  Het thema werd ingeleid door sprekers Pascal de Bruyne, Klaas Poppe en Jan Naert. In de namiddag concretiseerde het onderwerp zich in workshops rond leerrecht, maatschappelijke dienstverlening, politiserend werken binnen dak -en thuisloosheid, participatief werken en woonrecht. Naslagwerk vind je hier terug.