Nieuws 2016


Terug op de rails

Allicht zit iedereen terug op de rails, na een hopelijk ontspannende zomer vol zon. Zeker deze laatste speelde verlengingen in september, wat mooi meegenomen is.

Met die energie doet ook CANO verder. We pieken in het najaar met de interne studiedag 'CANO lanceert!' waar het een fijn weerzien wordt tussen collega's.  Tevens de plek bij uitstek om ervaringen te delen in het werken met onze jongeren en hun gezinnen.  O.a. de vernieuwde CANO missie -en visie wordt die dag voorgesteld.  

 

Overige CANO-werkzaamheden lees je hieronder. 

 

CANO Vlaanderen is een zoekend samenwerkingsverband, ook op elektronisch vlak. Feedback, suggesties mogen steeds bezorgd worden op info@canovlaanderen.be. 

 

Mocht je de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Schrijf je dan in via de website www.canovlaanderen.be en doe een aanvraag via het contactformulier. 


Samenwerking met de gemeenschapsinstellingen

Aan het begin van de zomer lanceerde het Agentschap Jongerenwelzijn een oproep om in te tekenen op een uitbreiding van het aanbod kortdurende intensieve contextmodules, gekoppeld aan de vernieuwde werking van de gemeenschapsinstelling De Zande campus Beernem. Deze oproep lag in het verlengde van wat CANO's reeds doen. Immers, sinds januari startten in heel wat CANO-organisatis de gedeelde trajecten formeel op. Deze modules dienen de uitstroom van begeleidingen in de gemeenschapsinstellingen (GI's) te bevorderen.  Het leek dus vanzelfsprekend dat het CANO-samenwerkingsverband zou intekenen op de uitbreidingsaanvraag en zo de wens uitte de samenwerking met de GI's te intensifiëren.  Het gedeelde element is heel herkenbaar en geldt als één van de pijlers van CANO.  De positieve impuls is reeds voelbaar in concrete trajecten waarbij CANO-medewerkers een fijne samenwerking ervaren.  Daarnaast zijn de CBKI een formalisering van wat informeel, vanuit goodwill, al in een aantal casussen loopt. Fijn dat de overheid dit bevestigt, waardoor formalisering van gedeelde trajecten mogelijk werd.  Het is tevens een kans om bij moeilijkere momenten in trajecten ook gedeeldheid te creëren.

 

In het najaar staat een vervolgoverleg gepland met GI De Zande en wordt ondermeer stilgestaan bij gedeelde handelingsplanning, een gedeelde visie en wissel-leren, de toewijzing van partners aan trajecten.  In december wordt duidelijk welke organisaties in de jeugdhulp de modules zijn toegewezen.  


CANO & Sport

Het CANO-sporttraject gaat de eindrondes in. Op 15 februari wordt het 2-jaar lopende project en bijhorende onderzoek voorgesteld onder toeziend oog van het ministerie van sport. Ondertussen gieten de CANO's hun goede praktijken in fiches die ook na het project raadpleegbaar zijn en als inspiratie dienen.

Op de intervisie van 17 oktober, voor de gelegenheid in het Centraal Station van Antwerpen, concretiseerden ze ondermeer hun acties.

Illustratief: hoe stel je een zaalvoetbalploeg samen met begeleiders en jongeren en neem je deel aan een reguliere, lokale competie?  Wat kan de functie zijn van een sporttrajectbegeleider tussen jeugdzorgorganisaties en (buurt)sportdienst?  Hoe kan een sociale vaardigheidsmethodiek vertaald worden naar vechtsport?  Hoe sport inbedden in een totaalconcept van bewegen & gezondheid en organisatiebreed evident laten worden? Als ondersteuning voor de collega's uit de sportsector, staat ook de online cursus 'omgaan met opvallend gedrag' in de stijgers, wat kan bijdragen aan de vermaatschappelijking van de sport. 

Naast de intervisies deelt CANO ook haar ervaringen vanuit het sportproject met andere partners.  In mei organiseerde De Sleutel een studiedag 'Sport als middel voor re-integratie van kansengroepen' waarbij ze een brug wilden slaan tussen de sport -en zorgsector. CANO mocht er in de namiddag een sessie verzorgen rond jeugdzorg en sport. 

VUB-studenten werkten begin oktober een week lang rond het thema 'Sport en social Issues'.  De collega's van Jongerenwerking Pieter Simenon lieten tijdens een workshop ervaren dat gevechtstecnieken naast een sportief element, ook een versterking kan betekenen voor sociale vaardigheden en competenties.  Op 21 oktober organiseerde  Psylos, Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg, een praktijkdag waar CANO een sessie gaf rond jeugdzorg en sport.  

 

Op woensdag 25 januari staat de CANO-sportdag gepland waarbij jongeren en begeleiders een dag samen sporten in Nekkersdal Mechelen.  

Download
infografiek_nieuwsbrief.pdf
Adobe Acrobat document 413.2 KB

CANO-intervisie

Half oktober kwamen de intervisiecollega's bijeen in vzw Stappen. Naast een rondleiding op het terrein, werd stilgestaan bij het thema 'Begeleiding aan nieuwkomers: bieden onze basishouding en methodieken houvast?'  Moeilijkheden en kansen werden benoemd. In de namiddag werd een casus besproken met als thema radicalisering. 


CANO wisselt uit

Lezing vzw De Lovie

In haar missie formuleert CANO het als een uitgangspunt om zich te verbinden met haar omgeving, ook met belendende sectoren.  VAPH-voorziening De Lovie te Poperinge nodigde CANO uit voor een lezing rond het thema 'Loslaten versus beschermen'.  De Lovie geraakte geïnspireerd op de studiedag CANO durft! met als thema 'begeleiden is ondernemen'. 

 

CANO-commissie

De CANO-commissie, bestaand uit afvaardiging van het Agentschap Jongerenwelzijn en de CANO-organisaties, mocht de aanvraag ontvangen van drie geïnteresseerde voorzieningen die het CANO-label willen verwerven. Bezoeken aan deze organisatie(s) zijn achter de rug of staan in het najaar gepland.  


Nieuwtjes

Sporen werkte op 13 en 14 oktober mee aan de tweedaagse training 'tools bij het omgaan met verontrusting' georganiseerd door IJH. Ze mochten daarbij inspirators Kelli DeCook, facilitator van 'Familiy Conferences' (o.a. Signs of Safety in Omsted USA) en 'Familiy Finding', alsook Erik Sulkers, projectleider Signs of Safety Zeeland en sinds 5 jaar trainer in Sporen, ontvangen.

 

Seminarie ‘Intersectorale samenwerking in complexe situaties’ en boekvoorstelling- 20 oktober (Jeugdzorg Emmaüs - Van Celst). Binnen de hulpverlening worden we geconfronteerd met complexe situaties. Dat vraagt om een integrale aanpak en een samenleggen van expertise over de grenzen van sectoren heen. Tijdens het seminarie werden handvaten aangeboden voor contextbegeleiders die hiermee dagelijks aan de slag gaan. Met boekvoorstelling 'contextbegeleiding gestrIPT'.www.jeugdzorgemmaus.be/contextbegeleiding-gestript

 

10 jaar Outreaching Vlaanderen - 16 november 17u (PCGS - Yidam).  Er wordt teruggeblikt op 10 jaar samenwerking met jongeren, context, teams uit de jeugdhulp en partners uit diverse sectoren. Inschrijven kan via: sara.wuyts@pcgs.be.  

In 2017 worden, ter ere van deze verjaardag, 3 vormings -en ontmoetingsmomenten georganiseerd met inspirerende denkers als Paul Verhaeghe, Anton Dosen en Bart Colson. Data volgen op 16 november.  

 

Panelgesprek 'Van loverboys naar tienerpooiers' - Festival van de Gelijkheid, 2 december 13u-14u30.  Child Focus bracht in 2016 een rapport uit over loverboy-praktijken in Vlaanderen. De output belangt iedereen aan en het is zoeken naar gepaste antwoorden in diverse richtingen. Experts gaan in debat met elkaar: beleidsmedewerker Child Focus, kinder -en jeugdpsychiater, jeugdrechter, ... ondermeer ook verantwoordelijken van begeleidingstehuizen (Van Celst en Wingerdbloei).  Meer info op: www.festivalgelijkheid.be