Nieuws 2021


Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van juni 2021.


Vernieuwd CANO protocol

Eind 2020 gaven CANO-collega's feedback op het tussentijds resultaat van het vernieuwde CANO-protocol.  De CANO-samenwerkingspartners op hun beurt, kwamen 19/3 digitaal bijeen om hun reacties te delen.  Er was afvaardiging uit verschillende sectoren: de koepels, het vormingswerk, vrijwilligers, onderwijs, jeugdrechtbank, sport, Opgroeien, geestelijke gezondheidszorg,... een talrijke opkomst. 
Opdracht van de voormiddag: herkenden de deelnemers de uitspraken? Wat werd door hen gemist in het protocol?  Zien ze een rol weggelegd voor zichzelf om de ambities mee te realiseren?  Hebben ze nog suggesties?

De uitwisseling gaf veel energie, werkte verdiepend en verfrissend. De feedback werd meegenomen in bespreking van een finale protocolversie waardoor begin mei het vernieuwde CANO-protocol, na 1,5 jaar creëren, schrijven en schrappen, kon goedgekeurd en onderschreven worden door de CANO-commissie

Het protocol is een visie en strategisch document, eerder dan dat er werkingsprocessen worden vermeld. Het resultaat geeft richting en goesting om de komende jaren werk te maken van concrete acties, zowel binnen het samenwerkingsverband als individueel per CANO. 

Download
CANO-protocol 2021.pdf
Adobe Acrobat document 802.8 KB

CANO-nieuwtjes

Coördinatoren Lerende Netwerken jeugdhulp-onderwijs

In mei 2020 lanceerde Opgroeien een oproep vanuit Jeugdhulp om te investeren in Coördinatoren Lerende Netwerken jeugdhulp-onderwijs die de verschillende jeugdhulp- en onderwijsactoren sterker verbinden in de aanpak tegen schooluitval.  Samen met de coördinatoren Samen Tegen Schooluitval wordt de regionale samenwerking op deze manier duurzaam versterkt. 
Onderwijs, en bij uitbreiding het recht op leren en het vinden van alternatieven hierin aangepast aan de noden van jongeren, is een stokpaardje voor de CANO's. Drie CANO-voorzieningen leverden dan ook een collega aan:  Ludo Lemahieu voor vzw Oranjehuis, Frederik Declercq voor Vzw aPart en Claudia Geens voor Jongerenwerking Pieter Simenon.  In de nieuwsbrief van aPart van 21 december 2020 verscheen een interview met Frederik Declercq over zijn opdracht als bruggenbouwer (scrol verder tot het 4e artikel).  In het najaar hoopt CANO een uitwisseling te organiseren rond de tussentijdse ervaringen van de Coördinerende Lerende Netwerken, gericht naar (o.a.) CANO-collega's die rond (alternatieve) dagbesteding bezig zijn (cfr. krachtlijn CANO & onderwijs).

 

Parcoeur - vertel het verhaal van je leven
Parcoeur is een creatieve ontmoetingsplek in het Gentse voor jongens en meisjes van 14 tot 25 jaar en in het bijzonder voor jongeren die worden begeleid in de jeugdzorg of psychiatrie. Het theaterproject is een samenwerking tussen vzw Stappen en De Kazematten.  Parcoeur maakt theatervoorstellingen in de brede zin van het woord: schrijven, acteren, zingen, dansen, beelden maken,... 

Eind juni komt de documentaire http://www.zonen050.com/  uit,  over een groep jongeren die elkaar ontmoeten in Keizerberg of op het Centrumplein in Ledeberg (politiezone 050).   De documentaire wil een tegenstem laten horen in de eenzijdige kijk op deze jongeren. 

Delictgerichte contextbegeleiding
Eén van de speerpunten in het nieuwe jeugddelinquentierecht is om meer alternatieven te voorzien voor gesloten begeleiding.  Sinds twee jaar werken zestien Vlaamse organisaties rond 'delictgerichte contextbegeleiding' bij jonge delictplegers, waaronder 4 CANO's.  Een jongere, Stef Lodewijckx (vzw Oranjehuis) en Prof. Stefaan Pleysier (KUL/LINC) lichten hun bevindingen toe. 

Boeklancering 'Een thuis in de branding'

Auteur Geerdt Machiels schetst het leven in begeleidingshuis Van Celst, waar meisjes tussen 14 en 20 begeleid worden die tijdelijk rust en veiligheid nodig hebben in hun tumultueuze leven. Het boek geeft een unieke inkijk in het leven van de meisjes en wil het stigma doorbreken dat op deze kwetsbare jongeren rust.
In het kader van de boeklancering organiseerde Jeugdzorg Emmaüs tevens een webinar waar experten stilstonden bij de nood aan intense samenwerking tussen verschillende partners in de ondersteuning van jongeren met complexe problemen.  Het concept van 'netwerkorganisatie' is hierin de rode draad. 

Social impact bond & jeugdhulp
Vlak voor de coronacrisis ging de eerste social impact bond in de jeugdhulp van start: Back On Track van vzw Oranjehuis. Directeur Sabine Bourgeois vertelt.

Shelter-INTENCO
De Shelter is een Centrum voor Integrale Gezinszorg in het Leuvense en wordt gevat in een samenwerking tussen De WisselMonte Rosa en Amber.  Samen met CGG Vlaams Brabant Oost werd Shelter-INTENCO opgestart dat begeleiding biedt aan gezinnen met sterk therapeutische invalshoek.

Verhuis Bethanie
"Bethanie gaat (al lang) verbouwen en daarom zijn we tijdelijk en ein-de-lijk verhuisd naar een nieuwe locatie, 4 km verderop buiten het stadscentrum. 

Omdat onze vertrouwde locatie in de werfzone van de uitgebreide stationswerken in Kortrijk ligt, was onze straat ontoegankelijk geworden voor autoverkeer, laat staan voor verhuiswagens of werfverkeerd die de verbouwing kon opstarten. 

We waren anderhalf jaar een eiland op een werf: een dagje zonder internet werd afgewisseld met een dagje zonder water, of even geen elektriciteit, twee nachtelijke overstromingen, een halve dag evacuatie door een aanhoudend gaslek in de straat enz.  Om maar te zwijgen over het aanhoudend lawaai dat binnenkort ook 's nachts ging opstarten. De verhuis was eerst in februari 2020 gepland, tevergeefs.  Toen onze straat speciaal voor ons in april 2020 een week toegankelijk werd gemaakt om te verhuizen, sloeg corona toe.  Afgelopen zomer werd onze tijdelijke locatie afgeblazen omdat de beschikbaarheid niet langer aangehouden kon worden. 
Maar zie: een nieuwe en betere tijdelijke locatie verscheen aan de horizon en onze straat werd toegankelijk vanaf eind januari 2021.  Onze derde verhuisdatum begin februari werd de juiste.  Veerkracht, solidariteit en gedrevenheid.  Het was sterk aanwezig maar ook zeer welkom."
Bethanie is voortaan bereikbaar in de Etienne Sabbelaan 2 te Kortrijk, en we keren ooit terug.  Het liefst binnen de twee jaar maar straks gaat onze straat weer dicht... 


Krachtlijnen 2021-2022

Aan het begin van een CANO-werkingsjaar (1 april) worden krachtlijnen vastgelegd die geënt zijn op de ambities in het CANO-protocol. De ontwikkeling ervan krijgt veelal vorm in gemengde werkgroepen met medewerkers uit de verschillende organisaties.  Een aantal krachtlijnen van het afgelopen jaar worden verder uitgewerkt en/of kregen een nieuwe naam, daar de focus verruimde of wijzigde. 

  • Rechtenbenadering: dit (nieuwe) uitgangspunt is een drijfveer (‘why’) binnen het CANO-protocol en overkoepelt alle krachtlijnen, met als doel de samenleving rechtvaardiger maken. 
  • Ontwikkeling van gedeelde trajecten en gedeelde verantwoordelijkheid: het CANO-samenwerkingsverband wil een actieve en betrouwbare partner zijn in het realiseren van sector overstijgende gedeelde trajecten. 
  • CANO de Poule: een projectmedewerker ondersteunt het CANO-samenwerkingsverband in het vinden van alternatieven op beslotenheid en geslotenheid (‘De Poule’).
  • (vernieuwd) CANO-protocol - implementatie en kwaliteit: hoe kan het protocol vertaald worden in een meerjarenplan dat richtinggevend is voor CANO Vlaanderen als voor elke CANO-organisatie apart?
    We maken de impact van CANO zichtbaar en illustreren hoe de uitgangspunten van het CANO-protocol vorm krijgen in het dagelijks handelen, zowel in cijfers als verhalen.
  • Onderwijs & CANO: als CANO's ijveren we ervoor dat elke jongere een traject loopt dat tot ontwikkelen en leren leidt. 

Save the date (gecanceld)

Externe CANO-studiedag | 10/12/2021 VAC Gent 
Over bruggen slaan tussen jeugdhulp & onderwijs
- voor alle geïnteresseerden in de jeugdhulp -


CANO labo 3e editie (gecanceld)

Aanbod voor CANO-medewerkers. We bezorgen graag overige geïnteresseerden de opnames. Programma met sprekers en inschrijvingsmodaliteiten volgen in september. 


CANO intervisie

Twee collega's en een jongere van het Oranjehuis namen op 22 januari de intervisieleden mee in het thema 'zelfverwonding'.  Hoe ga je om met je eigen emoties?  Welke vormen van automutilatie bestaan er?  Wat zijn goede manieren van reageren?  Hoe maak je het thema bespreekbaar in begeleiding?  Wat zijn goede manieren van verzorgen?  De ervaring van de jongere was een verrijking en een toetssteen; de deelnemers waren onder de indruk van haar inbreng. We vernamen dat de voorbereiding van het thema ook verdiepend was geweest voor begeleiding en het gelopen pad tot nu toe. Het inspireert om toekomstige intervisies, waar en zoveel als mogelijk, vorm te geven in tandem met jongeren. 


Op 26 maart ontvingen de collega's van Bethanie digitaal de intervisiegroep met als thema: 'Begeleiden na minderjarigheid'.  Afgelopen jaar werden 8 meisjes meerderjarig in de leefgroep.  Daarbij was het balanceren tussen het bieden van een veilige plek en 'er' kunnen zijn, naast het motiveren om verantwoordelijkheden op te nemen als 18-jarige. Er werden ervaringen gedeeld tussen de intervisieleden in het werken met 18-plussers rond vrije tijd & dagbesteding/context & relaties/verantwoordelijkheid. Tenslotte werd een casus besproken adhv de OASE-methodiek 

Op 21 mei boden De Pas en Pieter Simenon een digitale intervisie aan rond drugbeleid in de groep.  Het drugsbeleidplan binnen Pieter Simenon diende als informatieve opwarmer.  Daarnaast bogen de intervisieleden zich over vragen als: hoe kunnen we meer vanuit verbinding werken en (toch) tot structurele verbeteringen komen?  Wat doe je bij drugsbezit of het vinden van drugs in de groep? Hoe help je jongeren omgaan met groepsdruk?


Studievoormiddag CANO VERNIEUWT!

105 canovieten logden half december in om het resultaat van het tussentijds CANO-protocol te volgen.   Sinds 2011 was de inhoud aan vernieuwing toe.  Eigen aan een protocol is dat het afgestemd is en blijft op maatschappelijke evoluties.  Dixit David Debrouwere, afdelingshoofd Voorzieningenbeleid: 'het CANO-protocol is belangrijk omdat het een goede praktijk in Vlaanderen documenteert, expliciteert en inspireert.  Het protocol helpt om het gedachtegoed en de principes uit te dragen. Het moet ook helpen om elkaar kritisch te bevragen: doen we wat we zeggen dat we doen?'  Dat het protocol sinds februari 2011 aan een update toe was, illustreerde David met volgende dynamieken: 'er is veel gewijzigd sindsdien. Het decreet jeugdhulp heeft veel veranderingen teweeggebracht, m.n. de vermaatschappelijking van de zorg, het zoeken naar manieren om flexibel en op maat te werken, de verschuiving van aanbod naar rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, de invoering van het modulair kader, het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht, het aanbod van beveiligd verblijf, het ontstaan van het Agentschap Opgroeien dat staat voor kansrijk opgroeien in een maatschappij die niet wil labelen.'

Voldoende aanleiding dus om het CANO-DNA vanuit haar kern te bekijken en waar nodig te (her)definiëren.  Sinds 2019 boog een schrijf -en werkgroep zich, o.b.v. feedback van de directie en Voorzieningenbeleid, over de doorontwikkeling van het protocol.  De studievoormidag diende om het (tussentijds) werkstuk voor te stellen aan de CANO-collega's: met welke elementen identificeren ze zich?  Waar zien ze groeimarge voor hun organisatie?  Wat zijn hun kritische bedenkingen?  Deze feedback, samen met reflecties van de samenwerkingspartners en de uitwisseling met Voorzieningenbeleid rond de strategische oefening van Jeugdhulp, zou eind april 2021 moeten leiden tot een finaal vernieuwd CANO-protocol.