Nieuws 2020


Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2020.


CANO-sportintervisie

Wat is het huidige sport -en beweegaanbod in de CANO's? Wat zijn de alternatieven in coronatijd? En hoe loopt het in de CANO-sportclubs Vulcano, Sportify en Schwung?

De jaarlijkse sportintervisie van 20/11, o.l.v Tom van Parantee Psylos leende er zich toe om goede praktijken en tips uit te wisselen.  We werden daarbij ook geïnspireerd door het verhaal van Boezjeern, een unieke sportclub uit Eeklo.  In niet-coronatijd zouden we nog een aantal sportinitiaties mee gepikt hebben vanop de Praktijkdag  Parantee Psylos!  Voor vragen rond ondersteuning van het sportaanbod in de CANO's, contacteer tom.vanaken@parantee-psylos.be. 

 

SAVE the DATE: vrijdag 15 april 2021 - Move it! XS sportdag in de Lange Munte te Kortrijk.


CANO-nieuwtjes

Veilinghuis Stappen
Een huiskamerconcert van Kommil Foo of Senne Guns, een kunstwerk van Yves Velter, Kamagurka of Pol Cosmo, een weekendje aan zee of een etentje voor 8 personen...
Veilinghuis Stappen is een tijdelijk initiatief waarbij beeldende kunst, huiskamerconcerten en andere heerlijke ervaringen online worden geveild ten voordele van het Zorgfonds van vzw Stappen. Hiermee worden niet enkel het Zorgfonds maar ook de deelnemende artiesten gesteund.  Neem zeker een kijkje op hun website! Er kan geboden worden tot 30 september. 


Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van juni 2020.


Save the date: CANO-labo 6 oktober

Ben jij een ervaren CANO-medewerker die gepokt en gemazeld is in het werken in de Jeugdhulp? Stel je wel eens je (CANO-)overtuigingen in vraag? 

Hou je ervan om je principes tegen het licht te houden, ze te bediscussiëren en te benaderen vanuit uiteenlopende invalshoeken?  Vind je het niet erg om met meer vragen dan antwoorden naar huis te gaan? Dan ben jij de gedroomde deelnemer aan CANO labo!

Op dinsdag 6 oktober buigen we ons over volgende kwestie: "Blijven we verblijven?" 
Of: hoe kunnen we verblijf op een andere manier vormgeven? 
Drie sprekers die vanuit passie over samenleven vertellen, dagen ons uit.  Wat kunnen we leren van het leven in een commune, vanuit pleegzorg en vanuit architecturale invalshoek?

We komen bijeen van 10u tot 15u30 in Hostel De Blauwput (Martelarenplein 11a), aan de achterkant van het station van Leuven.  Verdedig alvast je kandidatuur bij het CANO-staflid van je organisatie... immers, er is slechts 1 plekje per CANO.  Inschrijven kan via info@canovlaanderen.be en dit voor 15/9.

Je kan ook elke sessie online volgen en nadien reflecteren met je mede-volgers.  Geef je keuze door via info@canovlaanderen en dit voor 15/9. 

 • 10u30-11u45: commune De Bereklauw

 • 12u30-13u45: Dries Verdonck, directeur Pleegzorg West-Vlaanderen

 • 13u55-15u10: invalshoek Architectuur & Ontwerp, KULeuven


Feedbackmoment doorontwikkeling CANO-protocol

Opgelet: omwille van COVID19-richtlijnen is dit event GECANCELD.  We komen snel bij je terug met een alternatieve datum en/of werkvorm.  Alvast bedankt voor je interesse.


CANO de Poule

    Onder impuls van het wijzigende jeugddelinquentierecht en mede door de explorerende identiteit van CANO, startten de CANO-voorzieningen in mei 2018 een werkgroep 'Alternatieve vrijheidsbeperkende begeleidingsvormen'. 
Binnen
 de klassieke begeleidingsmogelijkheden rond beveiliging wordt aan een plaatsing in de Gemeenschapsinst ellingen gedacht en (recent) ook aan de inrichting van de module beveiligde opvang.
Per definitie willen CANO-organisaties ruimer denken.  CANO heeft de ambitie om zich te blijven engageren voor trajecten die dreigen te blokkeren en creëert zelf de mogelijkheden om te blijven zoeken naar wat passend is in een traject.  Zo is er het aanbod van ondersteunende projecten, eerder kort van aard, en is CANO steeds bereid om naar alternatieve vormen van verblijf te zoeken (cfr. Werkgroep 'Heruitvinden van verblijf' uit 2015 en CANO labo 2020 met als thema 'Blijven we verblijven').

De finaliteit van de werkgroep 'Alternatieve vrijheidsbeperkende begeleidingsvormen' bestaat erin om gedurende 1 jaar een halftijdse projectmedewerker in te zetten die zicht krijgt op de totaliteit van de projectplaatsen over de CANO-voorzieningenHet lijkt CANO namelijk zinvol in te spelen op de ontwikkeling van netwerken van CANO’s en hun gezinnen om tot een alternatieve vorm van vrijheidsbeperking te komen, met als doel:  creëren van tijd en ruimte voor de jongere om opnieuw verbinding te maken met zichzelf, de andere en de maatschappij. Nieuwe ervaringen aanreiken.  Loskomen van druk en invloed huidig netwerk. ‘Vrije’ ruimte aanbieden.

 

Zo kwam 'De Poule' tot stand.

 • De Poule (Dikke Van Dale): groep deelnemers of ploegen, naar krachtsverhouding of door loting ingedeeld.
 • De Poule volgens CANO: groep verbonden organisaties die, naar krachtsverhouding, elkaars expertise delen in het gebruik van alternatieve vrijheidsbeperkende begeleidingsvormen.

Sinds januari 2020 neemt Bert Geerts deze opdracht op zich. Hij is werkzaam als coördinator binnen Jongerenwerking Pieter Simenon en heeft een geschiedenis in het organiseren van onthemende trajecten binnen Oikoten/Alba. Bert wordt in zijn opdracht ondersteund door een stuurgroep die bestaat uit afvaardiging van CANO-organisaties die expert zijn rond deze materie. 

In samenspraak met de directieploeg worden volgende resultaatsgebieden beoogd:

 • Zicht krijgen op totaliteit van projectplaatsen binnen CANO Vlaanderen: clusteren van bestaande actieve projectplaatsen; in beeld brengen/aanwakkeren van (stille) projectplaatsen; exploreren van nieuwe projectplekken. 

 • Uitzoeken van samenwerkingsverbanden (nationaal en internationaal)

 • CANO-organisaties bevragen op noden. 

 • Ontwikkelen van database, rekening houdend met regionale spreiding en raadpleegbaar voor CANO-partners. 

 • Dispatch -en verbindingsfunctie: vraag van jongere (CANO-organisatie) en aanbod (projectplaats) matchen. Experimentele praktijk ontwikkelen met jongeren en gezinnen.

 • Mogelijkheden bekijken in kader van werf 4 (beslotenheid)

 • Deelname aan de stuurgroep die de projectmedewerker ondersteunt in de uitvoering van zijn/haar opdracht.

Bert is bereikbaar via bert.geerts@pietersimenon.be of 0492/235898.


Save the date: inspiratiedagen de Poule

Voor verantwoordelijken en medewerkers Ondersteunende Begeleiding

stafmedewerkers in de CANO-voorzieningen. 

Opzet is om expertise uit te wisselen en zo het CANO-netwerk te versterken rond

alternatieve vrijheidsbeperkende begeleidingsvormen.

AANPASSING: door de COVID19-richtlijnen zijn we genoodzaakt in kleinere, regionale groep bijeen te komen. 

 • 8 oktober: Kempen/Antwerpen (Cirkant/DOTT, Wingerdbloei, Van Celst/La Strada, JPS/Appèl - lokatie 'De Garage' Antwerpen)
 • 28 oktober: Oost-Vlaanderen (Stappen, aPart, Yidam - lokatie 'Compot' Doornzele)
 • 19 november: Vlaams-Brabant (De Wissel, De Pas, Raat - lokatie 'Centrum Molenmoes' Wezemaal')
 • 11 december: West-Vlaanderen (Oranjehuis, Bethanie, Prusik Binnenstad - lokatie nog te bepalen)

Meer info bij bert.geerts@pietersimenon.be. Inschrijven kan via info@canovlaanderen.be (3 deelnemers per CANO)
Een meer gedetailleerde uitnodiging wordt intern verspreid.


CANO & corona

De stafploeg vergaderde op 12 juni in 'De Heerlijkheid van Heule', afdeling van het Oranjehuis. Rode draad van het overleg was 'de samenleving binnenhalen'.  De vergadervorm weerspiegelde de (toen) versoepelde coronarichtlijnen.


CANO-intervisie

Corona daagt uit.  Ook de intervisieploeg ging na 2 geannuleerde live-sessies op 29/5 online met als (actueel) thema 'Begeleiden in coronatijd'.  Hoe gaan we om met restricties en mogelijkheden?  Wat zijn good practices? Wat heeft corona ons geleerd als medewerker (persoonlijk), als team en als organisatie? Wat zijn de uitdagingen rond communicatiemiddelen?

Indien alles meezit, ontmoet de intervisieploeg elkaar fysiek op 18/9 in De Pas. 


CANO & sport

Als alternatief voor de Move it! XS - sportdag gingen de intervisieleden op 10 april online.  En petit comité werd uitgewisseld waar beweging en sport overeind blijft in coronatijd en wat het belang ervan is. 
 

Save the date: op 20 november staat de jaarlijkse CANO-sportintervisie gepland en dit in combinatie met de Praktijkdag van Parantee Psylos.  Trainers, begeleiders of professionelen die werken met personen met psychische kwetsbaarheid, autisme en/of verstandelijke beperking maken er kennis met nieuwe beweegtrends en kunnen informeel ervaringen uitwisselen rond aangepaste sport- en beweegvormen.  Plaats van ontmoeting: Sportoase Leuven.


Save the date: CANO-interne studiedag 18/12

Het CANO-protocol kent in 2020 een doorontwikkeling.  Het resultaat wordt voorgesteld op de CANO-studiedag van 18/12 in het VAC te Gent waarbij workshops toepassingen zullen illustreren.  Meer info volgt in het najaar.


CANO-krachtlijnen '20-'21

Bij de aanvang van een CANO-werkingsjaar (1 april) worden de krachtlijnen neergelegd.  Deze bepalen de focus van CANO en geven inhoud aan de werkgroepen. 

 • CANO De Poule (verdere ontwikkeling van de werkgroep Alternatieven voor vrijheidsbeperkende begeleidingsvormen) 
 • CANO geeft vorm aan de samenleving
 • Ontwikkeling forensisch gedeelde trajecten i.s.m. de GI
 • Onderwijs en verblijf
 • Doorontwikkeling CANO-protocol.  De CANO-organisaties maken de oefening om het protocol uit 2011 te herschrijven.  Naast een kwaliteitstoets met Voorzieningenbeleid, wil CANO ook haar samenwerkingspartners betrekken.  Op 9/9 worden zowel collega's uit de (jeugd)hulp als andere maatschappelijke sectoren (sport, jeugdwerk,...) uitgenodigd om feedback te geven en mee het CANO-DNA te definiëren. Op 18/12 wordt de nieuwe versie van het procotol voorgesteld op de CANO interne studiedag. 

Gedeelde trajecten

Op woensdag 19 februari werd in het Provinciehuis in Leuven het Draaiboek Gedeelde Trajecten 2020 voorgesteld.  Dit draaiboek bouwt verder op de versie van 2017, maar werd geactualiseerd en geconcretiseerd.  De samenwerking tussen jongeren, opvoedingsverantwoordelijken en hun netwerk en de gemeenschapsinstellingen, private voorzieningen, ACT en OSD staat centraal. N.a.v. het jeugddelinquentierecht en de modulering gemeenschapsinstellingen, wordt uitgegaan van 'Gedeelde Forensische Trajecten'.  Die wijzigende globe daagt CANO uit op vele fronten.  Vind het draaiboek hier


CANO-nieuwtjes

Handboek Contextbegeleiding
Vzw Sporen schreef haar visie en handleiding op contextbegeleiding neer voor al haar contextbegeleiders.  Het verzamelde werk heet Handboek Contextbegeleiding en is digitaal vrij raadpleegbaar.  Wie een papieren versie wenst, kan dit aanvragen via sporen@sporen.be (boek incl. verzendingskost bedraagt 17,5€).

Download
Handboek contextbegeleiding - vzw Sporen
Adobe Acrobat document 1.7 MB